Wat wordt de prijs voor warmte in 2024?

Hieronder lichten we toe hoe onze prijs voor warmte tot stand komt en wat we verwachten voor 2024.

Prijsmodel

In 2023 is de prijs voor Traaise warmte van de TREM € 39,08 per GJ. Deze prijs is gebaseerd op een kostprijs+ model. Dit model gaat uit van wat het kost om de warmte te maken. Hiervoor vormen gedane investeringen en de huidige operationele kosten de basis. Om gezond en rendabel te kunnen zijn zit in deze prijs ook een opslag. Deze opslag is een maatschappelijk verantwoord rendement dat nodig is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Het zorgt ervoor dat de TREM kan blijven bestaan.

Aantal aangesloten huishoudens

Ook het aantal huishoudens dat is aangesloten heeft invloed op de hoogte van de prijs. Over het aantal aansluitingen in 2023 hebben we een aanname gedaan. Hoe meer mensen de komende jaren meedoen, hoe lager de kostprijs. Je deelt de gemaakte kosten immers met meer mensen. Daarnaast geldt ook dat als je meer warmte maakt de prijs per geproduceerde GJ omlaag gaat. Hoe meer productie, hoe lager de prijs per stuk.

Prijs warmte 2024

Voor de prijs voor warmte in 2024 geldt ditzelfde principe. Wij verwachten dat de prijs per GJ niet of slechts gering zal stijgen. Naast de prijs voor warmte zijn er ook vaste kosten. Tot nu toe zijn dit alleen kosten voor het vastrecht en de meterhuur. In 2024 komt daar waarschijnlijk ook de huur van de afgifteset bij. Hierover is nog geen definitief besluit genomen. Als afnemer van warmte heb je de afgifteset niet in eigendom, deze huur je van ETW (Eerste Traais Warmtebedrijf, onderdeel van TREM). Voor de huur van de afleverset betaal je een vast bedrag per jaar.

Prijsafspraken maakt de TREM in samenspraak met haar aandeelhouders en het Traais Energie Collectief. De prijzen voor 2024 maken we via onze website bekend voor 1 januari. Voor prijsaanpassing is geen ALV-besluit nodig. Wel willen we dit in een bijeenkomst voorleggen aan leden van TEC, afnemers van warmte en andere geïnteresseerden.

Maximaal tarief ACM

Net als andere warmteleveranciers moeten wij voldoen aan het ‘niet meer dan gas principe’. Dit principe is opgenomen in de warmtewet en houdt in dat de prijs voor warmte niet hoger mag zijn dan die van gas. Het ACM (Autoriteit Consument en Markt) stelt op basis hiervan jaarlijks in december een maximale prijs vast voor warmte. Ook voor de vaste kosten is in de warmtewet een maximaal tarief bepaald.

Van het gas af

We zien dat de prijs voor gas dit jaar weer terug gaat richting het oude niveau. De energiebelasting op gas lijkt in 2024 echter flink te gaan stijgen. De overheid doet dit met opzet, om het gebruik van gas minder aantrekkelijk te maken. De overheid zet in op maatregelen om ervoor te zorgen dat steeds meer mensen van het gas af gaan, onder meer door het verlenen van subsidie aan huishoudens die overstappen op warmte.