Wat is de Traaise Energie Maatschappij?

Energie hebben we elke dag nodig. Het Traais Energie Collectief vindt dat iedereen toegang moet hebben tot betaalbare energie. Wij zien kansen om dat met duurzame, eigen energie voor elkaar te krijgen. De opbrengsten houden we lokaal. Het zeggenschap organiseren we zo dicht mogelijk bij de energiegebruikers.

Werkmaatschappij

Om dit professioneel te organiseren heeft het Traais Energie Collectief een eigen werkmaatschappij opgericht. Dit is de Traaise Energie Maatschappij. Binnen deze maatschappij worden de energieprojecten van het Traais Energie Collectief voorbereid en beheerd. De Traaise Energie Maatschappij gaat duurzame energie – elektriciteit, warmte en transitiegas – aan Terheijdenaren leveren.

Investeringen

De investeringen zijn tot nu toe gedaan door de Brabantse Duurzame Energiewerken (BDEW), een initiatief van Izzy Projects BV. De BDEW is daarom samen met het Traais Energie Collectief aandeelhouder van de Traaise Energie Maatschappij (zie organisatiestructuur). Met de uitgifte van Traaise Bouwstenen in 2020 konden inwoners van Terheijden en anderen financieel te participeren.

Prioriteitsaandeel TEC

Het Traais Energie Collectief heeft op dit moment een prioriteitsaandeel in de Traaise Energie Maatschappij. Dit is een bijzonder aandeel waaraan bepaalde rechten zijn gekoppeld. Het Traais Energie Collectief heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht bij de inkoop en uitgifte van aandelen, het benoemen van de bestuurder van de Traaise Energie Maatschappij, het aangaan van leningen en doen van investeringen. Alleen met instemming van het Traais Energie Collectief kunnen de statuten van de Traaise Energie Maatschappij worden gewijzigd en kan de winstbestemming van de energiemaatschappij worden vastgesteld. De Traaise Energie Maatschappij (of delen ervan) kan niet worden verkocht zonder goedkeuring van het Traais Energie Collectief als bijzonder aandeelhouder. Zo is gewaarborgd dat het Traais Energie Collectief altijd medezeggenschap heeft over belangrijke besluiten in de Traaise Energie Maatschappij.

Toekomstig eigenaarschap

De afspraak is dat de omvang van het aandeel van Brabantse Duurzame Energie Werken (BDEW) in de toekomst afneemt. Het Traais Energie Collectief heeft het exclusieve optierecht om alle aandelen van BDEW in de Traaise Energie Maatschappij over te nemen, nadat de projecten in de eerste fase zijn opgeleverd en de Energiebrouwerij technisch in werking is gesteld. Verwachting is dat dit medio 2023 aan de orde is. Het Traais Energie Collectief heeft dan 24 maanden de tijd om haar optie in te roepen en de aandelen over te nemen tegen een vergoeding van de nominale waarde van 1 euro per aandeel.

Bij financial close van een project wordt de Brabantse Duurzame Energie Werken (BDEW) betaald voor de geleverde diensten (bestede uren) en betaalde kosten in de projectvoorbereiding. Daarnaast is de afspraak dat BDEW een minderheidsaandeel houdt in de Traaise Energie Maatschappij nadat het Traais Energie Collectief volledig instapt. Met dit minderheidsaandeel behoudt BDEW het recht op een beperkt deel van het toekomstig rendement. BDEW ontvangt zo een succesvergoeding voor haar inzet en het gelopen risico in de voorfinanciering. Het Traais Energie Collectief heeft in de toekomst een meerderheid van aandelen in de Traaise Energie Maatschappij, tenzij ze ervoor kiest om de optie niet in te roepen.

Het Traais Energie Collectief wordt door haar bestuur vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Raad van Commissarissen van Traaise Energie Maatschappij. Het bestuur heeft zitting in deze organen en stemt op deze manier mee over de koers van de Traaise Energie Maatschappij. Het bestuur van het Traais Energie Collectief stemt haar inbreng in de Traaise Energie Maatschappij af met haar leden via de Algemene Ledenvergadering. Als mede-eigenaar bepalen de leden van het Traais Energie Collectief zo samen de richting van de Traaise Energie Maatschappij. Leden kunnen samen beslissen over bijvoorbeeld nieuwe projecten, besteding van de winst en aanpassing in de stroomprijzen van de Traaise Energie Maatschappij. Zo wordt Terheijden onafhankelijk van andere energiebedrijven en hebben Terheijdenaren de regie over hun eigen energievoorziening. Een heel nieuwe eigendomsstructuur; een belangrijke drijfveer voor het Traais Energie Collectief.